Statut OSP
 
 
 
 
STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SWĘDOWIE
 
 
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  w SWĘDOWIE zwana dalej OSP.
 
§ 2.
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r, - prawo
o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.
 
§ 3.
Siedzibą OSP jest Swędów
 
§ 4.
Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą
oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
 
§ 5.
Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6.
Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 7.
Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych
w odrębnych przepisach.
 
§ 8.
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych opiera się na pracy społecznej
jej członków.
Do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników.
 
Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
 
§ 9.
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1.           Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2.           Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zdarzeń.
3.           Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych
i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4.           Rozwijanie wśród członków ochotniczych Straży Pożarnych kultury fizycznej
i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5.           Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich.
6.           Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10.
Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1.           Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2.           Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3.           Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4.           Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków
OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną
w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5.           Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6.           Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7.           Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8.           Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
i niniejszego statutu.
 
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 11.
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych i małoletni (poniżej 16 lat
za zgodą przedstawicieli ustawowych), z wyjątkiem osób wymienionych
w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
o stowarzyszeniach /dz. U. nr 20, poz. 104/. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi.
 
§ 12.
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP
po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13.
Członkowie OSP dzielą się na:
1.           Członków czynnych,
2.           Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3.           Wspierających,
4.           Honorowych.
 
§ 14.
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:
„W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego
i mienia.”
 
§ 15.
1.           Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba małoletnia, która ukończyła 12 lat a nie ukończyła 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2.           Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe
oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych
oraz w miejscu zamieszkania.
3.           Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny
MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
4.           Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych maja prawo:
a)      Uczestniczyć w walnym zebraniu bez prawa głosu,
b)      W wieku 16 – 18 lat wybierać i być wybieranymi do władz OSP,
c)      Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP
d)     Używać munduru i odznak.

§ 16.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek
wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej
jej przedstawiciel ma prawo:
1.           Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP.
2.           Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 
§ 17.
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi
nie opłacają składek członkowskich.
 
§ 18.
Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1.           Wybierać i być wybierani do władz OSP,
2.           Uczestniczyć w walnym zgromadzeniu z prawem głosu
3.           Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4.           Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5.           Używać munduru i odznak.
 
§ 19.
Do obowiązków wszystkich członków OSP należy:
1.           Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2.           Przestrzegać postanowień niniejszego statutu
jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3.           Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4.           Dbać o mienie OSP,
5.           Regularnie opłacać składki członkowskie (dotyczy tylko członków czynnych).
 
§ 20.
Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.
 
§ 21.
Członkostwo ustaje na skutek:
1.           Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2.           Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej
z postanowieniami niniejszego statutu,
3.           Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczających 1 rok,
4.           Likwidacji OSP,
5.           Śmierci,
6.           Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 
§ 22.
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP.
Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia
o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba
ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 16, 17, 18, 19 i 20 niniejszego statutu.
 
§ 23.
W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
 
§ 24.
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące
w dyspozycji OSP.
 
Rozdział IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
 
§ 25
Władzami OSP są:
1.           Walne zebranie,
2.           Zarząd,
3.           Komisja rewizyjna.
A. WALNE ZEBRANIE
 
§ 26.
Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zabranie wybiera spośród siebie od 5 – 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności
do czynności prawnych.
 
§ 27.
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1.           Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
2.           Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3.           Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4.           Ustalanie wysokości składki członkowskiej
oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5.           Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej
6.           Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu
oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych
przez członków OSP,
7.           Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku
OSP RP,
8.           Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także
o nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
9.           Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów
i darowizn,
10.       Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.
 
§ 28.
Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje
się do księgi protokołów.
 
§ 29.
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok. Kadencja organów OSP trwa 5 lat.
 
 
§ 30.
Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd,
który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania
 
§ 31.
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1.           Z własnej inicjatywy,
2.           Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3.           Na żądanie ½ liczby członków OSP,
4.           Na żądanie Związku OSP RP.
 
§ 32.
Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd
w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
 
§ 33.
Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest co najmniej ½ ogólnej liczby członków czynnych. Chwały walnego zebrania zapadają zwykle większością głosów. W razie równości decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków
 
§ 34.
W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie
z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd
jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu
na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian
w statucie.
 
§ 35.
Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym
lub tajnym.
 
 
B.   ZARZĄD
 
§ 36.
1.           Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
2.           Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie
nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 
§ 37.
Do zadań zarządu należy:
1.           Reprezentowanie interesów OSP,
2.           Realizowanie uchwał walnego zebrania,
3.           Zwoływanie walnego zebrania,
4.           Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego
i organu nadzorującego o zmianie statutu,
5.           Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
6.           Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu
oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
7.           Opracowanie projektów rocznego planu działalności
i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań
z ich wykonania walnemu zebraniu,
8.           Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
9.           Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
10.       Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami
o przyznanie odznaczeń i odznak,
11.       Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
12.       Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
13.       Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
 
§ 38.
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
 
§ 39.
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.
Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
 
§ 40.
Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu.
Uchwały zarządu są podejmowane zwykle większością głosów.
W razie różnej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 
§ 41.
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
 
§ 42.
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy:
1.           Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
2.           Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3.           Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4.           Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5.           Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
6.           Dysponowanie sprzętem i urządzeniami OSP
oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji
i konserwacji.
7.           Opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
 
§ 43.
Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych
przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1.           Pochwałę ustną,
2.           Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
3.           Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4.           Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia
lub odznaki.
 
§ 44.
Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych
przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1.           Upomnienie ustne,
2.           Nagana w rozkazie naczelnika straży,
3.           Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z
OSP.
 
C.   KOMISJA REWIZYJNA
 
§ 45.
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1.           Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
2.           Składanie na walnym zebraniu sprawozdania
z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
3.           Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4.           Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
 
§ 46.
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 
§ 47.
Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 
§ 48.
  1. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie
  2. w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.
  3. Do ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków komisji rewizyjnej.
Uchwały komisji rewizyjnej podejmowane są zwykle większością głosów.
 
Rozdział V.
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP
 
§ 49.
Majątek i fundusze OSP powstają z:
1.           Składek członkowskich,
2.           Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3.           Dochodów z majątku i imprez,
4.           Ofiarności publicznej,
5.           Wpływów z działalności gospodarczej.
 
§ 50.
OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód
z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone
do podziału między członków OSP.
 
Rozdział VI.
ZMAINY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP
 
§ 51.
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 
 
§ 52.
Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszenie mu żądania co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 
 
§ 53.
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania,
na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad
co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 
§ 54.
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.
 
 
§ 55.
Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt
i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.
 

 
OSP Swędów
Swędów ul. Główna 31
95-010 Stryków
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja